23 maj 2016

Tworzenie nowych armii, dywizji, brygad i pułków w Rosji

Zarówno  nowa 1 Armia Pancerna jak i 20 Armia Ogólnowojskowa Sił Zbrojnych Rosji, obok 6 Armii Ogólnow, podlegają dowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego. Sztab 20 Armii znajduje się obecnie w Woroneżu. Po reaktywacji 1 Armii Pancernej z dowództwem w Mulino, 2 dywizje ze składu 20 Armii (2 Tamańską Dywizję Strzelców i 4 Kantemirowską Dywizję Pancerną), 6 Brygadę Panc. z Dzierżyńska i 112 Brygadę Rakiet (Iskander-M) z miejsc. Szuja w Obw. Iwanowskim, przekazano w podporządkowanie 1 APanc (w skład tej armii wchodzi jeszcze 27 Brygada Strzelców Zmotoryzowanych z Moskwy, brygada wojsk inżynieryjnych i 60 Brygada Dowodzenia).

 W bieżącym roku zostaną sformowane jeszcze co najmniej 4 nowe dywizje, w tym 3 na kierunku zachodnim: 10 Dyw. Pancerna, ? Dyw. Strzelców Zmotoryzowanych i 150 Dywizja Strzelców Zmot. Jedna z nich ma być formowana  pobliżu Rostowa n. Donem, dwie kolejne w regionie Smoleńskim i Woroneża. Dwie z nich będą polegać 20 Armii z dowództwem w Woroneżu. Z kolei w Centralnym Okręgu Wojskowym, w Czebarkule w obwodzie Czelabińskim powstaje 7 Dywizja Pancerna na bazie 7 Brygady Pancernej. Z mniejszych jednostek, to między innymi 55 Brygada Strzelców Zmot, 345 Brygada Desantowo-Szturmowa, dwa pułki desantowo-szturmowe w 7 i 76 dywizjach desantowo-szturmowych oraz 80 Arktyczna Brygada Strzelców Zmot. W ciągu ostatnich 2 lat, w wojskach lądowych Rosji pojawiło się kilka nowych brygad artylerii, brygad zmotoryzowanych strzelców, i rozpoznawczych.W ubiegłym roku tylko w Zachodnim Okręgu Wojskowym sformowano ponad 30 nowych jednostek a w Południowym OW - ponad 17. Tworzone są między innymi nowe pułki pontonowo-mostowe, co może wskazywać na przygotowania do szeroko zakrojonych działań zaczepnych.

Na podkreślenie zasługuje szybkość z jaką rosyjskie ministerstwo obrony tworzy nowe jednostki. W czasie gdy Rosja formuje 4 nowe dywizje (do końca 2016 roku), polskie MON potrafi jedynie rozwinąć  szkieletowe dowództwa 3 brygad OT i 4 bataliony OT (w/g zapowiedzi). Niestety polskie MON jest przygniecione ciężarem biurokracji która paraliżuje nie tylko modernizację techniczną ale i proste działania organizacyjne. Co prawda rosyjskie dywizje też szału nie robią mając tylko po 4 pułki, w tym 2 ogólnowojskowe (a 7 DPanc ma mieć na razie tylko 1 pułk ogólnow. i dywizjon plot), jednak stanowią strukturę, którą można szybko wypełnić - o czym dalej.

Również w siłach powietrznych w ciągu ostatnich 2 lat powrócono ze struktur typu baza lotnicza, do sprawdzonych w czasach sowieckich struktur pułk lotniczy - brygada i dywizja. Pułk lotniczy różni się tym od bazy, że nie jest przywiązany do konkretnego lotniska, może być ze wszystkimi pododdziałami zabezpieczenia i wyposażeniem szybko przeniesiony nawet na małe lotniska aeroklubowe w pobliżu frontu.

Wracając do 150 Dywizji, jej historia jest ciekawa. Była formowana 3 razy, po raz pierwszy we wrześniu 1939 roku. Już we wrześniu i październiku brała udział w składzie 3 Armii w działaniach na terenie tak zwanej "zachodniej Białorusi", czyli we wschodniej Polsce, którą "wyzwalała" razem z hitlerowcami. Następnie, w grudniu '39 - marcu '40 brała udział w wojnie sowiecko-fińskiej a w czerwcu-lipcu '40 roku uczestniczyła w kampanii besarabskiej (ob. Mołdowa i płd zach Ukraina). Czy taki dobór numeracji wskazuje że Putinowi marzy się powtórka z rozrywki?

Rosjanie twierdzą że nie na wszystkich teatrach działań wojennych (okręgach) będą tworzone na powrót dywizje. Jak powiedział w marcu dowódca rosyjskich wojsk lądowych Saljukow, wszystkie ugrupowania wojsk budowane są pod konkretne zadania (można z tego zrozumieć że na kierunku chińskim dużych zadań zaczepnych nie przewiduje się, co innego na kierunku europejskim).

Tworzenie nowych dywizji idzie równolegle z optymalizacją batalionowych grup taktycznych (bgt). W każdej brygadzie zmechanizowanej (strzelców) i pancernej, są formowane batalionowe grupy taktyczne. Jeden z batalionów czołgów lub strzelców jest wzmocniony pododdziałami artylerii, przeciwlotniczymi, rozpoznawczymi, przeciwpancernymi, zaopatrzenia, ze składu innych batalionów brygady. Jest swego rodzaju "drużyną strażacką" gotową do działań natychmiast po otrzymaniu rozkazu. Batalionowe grupy taktyczne z jednej strony są dostatecznie kompaktowe i samowystarczalne, a z drugiej mają wysoką ruchliwość, moc ogniową i zdolność nie tylko szybko przerzucać się z jednego regionu do drugiego (tak!) ale i wykonywać w środowisku walki zdecydowane manewry i marsze na duże odległości.

 W 2014 roku z bgt ogólnowojskowych, pow-desantowych i desantowo-szturmowych brygad i brygad piechoty morskiej wszystkich czterech okręgów wojskowych, rosyjskie kierownictwo wojskowo-polityczne w ciągu kilku dni stworzyło dwa zgrupowania uderzeniowe przy granicy z Ukrainą. Jedno w obwodzie rostowskim a drugie w biełgorodzkim,  woroneskim i kurskim. W ciągu zaledwie kilku dni, w lutym 2014 roku, na granicy z Ukrainą znalazło się około 40 000 żołnierzy. Właśnie ich siła i szybkość ich rozwijania powstrzymała kierownictwo ukraińskie od aktywnego przeciwdziałania rosyjskiej operacji na Krymie. Rosjanie twierdzą, że wnioski z wojny na Ukrainie skłoniły ich do tworzenia nowych dywizji które mają być najlepszym ogniwem dowodzenia takimi bgt. Przerzucone (z innych okręgów wojskowych) na kierunek zachodni, takie bgt oderwane od sztabów i organów logistycznych swoich brygad, nie będą osamotnione - zadanie dowodzenia nimi i zabezpieczenia przejmą sztaby nowych dywizji i ich pułków. Przy tym dywizyjny pułk artylerii może dowodzić również przydzielonymi pododdziałami ciężkich artyleryjskich systemów (Smiersz, Uragan itd) przydzielonych z armijnej brygady artylerii, zapewniając silne wsparcie i osłonę działań bgt w swojej strefie odpowiedzialności.

Faktycznie, z powstaniem nowych dywizji, rosyjska armia otrzymała możliwość tworzenia w krótkim czasie  na kierunku zachodnim silnych zgrupowań uderzeniowych, przerzucając z różnych regionów batalionowe grupy taktyczne. Należy zwrócić uwagę że wzrost możliwości szybkiego narastania sił rosyjskich powinien wymusić adekwatne zwiększenie gotowości naszych wojsk lądowych. Przyjmując że tak wzmocniony pułk/brygada może dowodzić czterema bgt, a dywizja 4 pułkami lub samodzielnymi bgt, to armia z 2 dywizjami i 2 brygadami będzie mogła dowodzić od 28 do 40 doborowymi bgt wyposażonymi w najlepszy sprzęt i najlepiej wyszkolonych żołnierzy z całych wojsk lądowych. Takie armie mogą, dzięki osiągnięciu przewagi w narastaniu sił, stanowić awangardę lub pierwszy rzut strategiczny, w konflikcie o wysokiej intensywności.

Z ważniejszych nowości w strukturach rosyjskich armii, warto odnotować jeszcze pojawienie się centrów dowódczo-rozpoznawczych. Są to prawdopodobnie odpowiedniki zachodnich jednostek ISTAR. Takie centra znajdują się na szczeblu armii jak i na szczeblu okręgu wojskowego. Na przykład w 6 Armii znajduje się 132 Centrum Dowódczo-Rozpoznawcze (JW. 23305 - wieś Czornaja Reczka, obw. Leningradzki).
Na szczeblu Zachodniego OW znajdują się centra numer 61 (JW. 42676 - St. Petersburg), 73 (St. Petersburg), 553 (JW. 32801 - Woroneż). Takie jednostki gromadzą całą informację rozpoznawczą i rozprowadzają ją w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego, do upoważnionych dowództw i sztabów wszystkich szczebli. Polska dopiero przymierza się do stworzenia brygady ISTAR

Skład 20 Armii:

2 nowe dywizje (w trakcie formowania).
9 Wiślańska Brygada Strzelców Zmotoryzowanych - Boguczar (przeniesiona z m. Niżny Nowogród).
1 Uralsko-Lwowska Brygada Pancerna (do niedawna 262 Uralsko-Lwowska Baza Przechowywania i Remontu Techniki Wojskowej, wcześniej - 10 Dywizja Pancerna) - Boguczar.
99 Baza Przechowywania i Remontu Techniki Wojskowej (13 Brygada Strzelców Zmotoryzowanych) - Twer.
288 Warszawsko-Brandenburska Brygada Artylerii - Mulino (dyslokacja wskazuje że też powinna przejść w podporządkowanie 1 APanc lub wkrótce zmieni garnizon).
448 Brygada Rakiet - Kursk (Toczka-U).
7015 Baza Przechowywania i Remontu Techniki Wojskowej - Mulino. Jest to brygada artylerii "w workach" (skadrowana), uzbrojenie: 16 wyrzutni Uragan, 54 (3 dywizjony) haubice samobieżne Msta-B, 12 armat ppanc MT-12, 36 samob. zestawów ppanc Szturm-S.
9 Brygada Dowodzenia (Woroneż, przeniesiona z  m. Mulino).
69 Brygada Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego (Mulino).
53 Brygada Przeciwlotnicza - Kursk.
49 Brygada Przeciwlotnicza - Krasnyj Bor.
20 Pułk chemiczny - Niżny Nowogród.
456 Samodzielny  batalion chemiczny - Kursk.
232 Samodzielny batalion radiowy (radionasłuchu?) Osnaz - Obw. Pskowski, Ostrow-3.
750 Węzeł Łaczności - Woroneż.
74 Samodz. batalion remontowy (kompleksowego remontu) - Kaługa.
W trakcie formowania jest brygada strzelców zmot. w m. Bałujki w obw. Biełgorodzkim.
Ponadto, w 2017 roku ma być sformowana nowa brygada strzelców zmot. w m. Jelnia w obw. Smoleńskim.

Z dyslokacji niektórych jednostek w Mulino widać że 20 Armia jest jeszcze w trakcje przekazywania jednostek 1 Armii Pancernej która prawdopodobnie przejmie wszystkie jednostki stacjonujące w tym garnizonie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz